Povinná telovýchovná prehliadka - aktualizácia

09.09.2020

Vážení rodičia,

všetky deti, ktoré vykonávajú aktívnu športovú činnosť musia raz do roka absolvovať telovýchovnú prehliadku, aby sme mali istotu, že môžu športovať a zvládajú záťaž. 

Podstatou telovýchovno-lekárskej prehliadky je zhodnotiť reakciu organizmu na záťaž, čiže sledovať funkcie organizmu pri záťaži. Bežný pediater ani všeobecný lekár takúto prehliadku nemôže urobiť, pokiaľ na to nemá vybavenie a zmluvu s poisťovňou. Dôležitý je taktiež posudkový záver telovýchovného lekára s vyjadrením sa k športovej aktivite. (1)

Podľa § 5 ods. 8 "Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal; ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria." (1)

Z uvedeného vyplýva, že zákon o športe vyžaduje posúdenie zdravotnej spôsobilosti na základe lekárskej prehliadky vykonanej telovýchovným lekárom len u vrcholového športovca a talentovaného športovca, nakoľko pri ich športových výkonoch, vrátane tréningov, sa predpokladá vysoká fyzická a psychická záťaž na športovca. Novelou zákona o športe č. 354/2016 Z. z. sa táto požiadavka pri talentovaných športovcoch upravila tak, že prehliadku môže vykonať aj detský lekár (pediater), ktorého ambulancia však spravidla nie je vybavená prístrojmi potrebnými na vykonanie preventívnej telovýchovnej prehliadky v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom - konkrétne vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 51/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca. (1)

Prehliadka je bezpodmienečne nutná (porušenie tejto povinnosti podľa ZoŠ je nedostatkom (§ 13 ods. 1 ZoŠ), ktorý by mohol pri kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy vytknúť kontrolór alebo hlavný kontrolór športu) a nie je možné ju "ošetriť" či nahradiť potvrdením od pediatra, samozrejme okrem prípadu, ak by bolo potvrdenie pediatra vydané na základe vykonania riadnej telovýchovnej prehliadky s obsahom ustanoveným vo vyhláške č. 51/2016 Z. z. Údaje o overení zdravotnej spôsobilosti profesionálneho športovca (§ 80 ods. 4 písm. a) ZoŠ) a amatérskeho športovca vrátane talentovaného športovca (§ 80 ods. 5 písm. a) ZoŠ) sa majú povinne zapisovať aj do informačného systému športu. Tieto údaje by mali byť verejne prístupné na športovom portáli (§ 82 ods. 1 ZoŠ). (1)

Z vyššie uvedených dôvodov, všetky deti narodené v roku 2011 a staršie, ak ešte nemajú urobenú telovýchovnú prehliadku, tak ju absolvujú v dňoch 26., 27., 28., 29októbra alebo 2. novembra v Žiline, na špecializovanom pracovisku u MUDr. Chudíkovej. 

Cena telovýchovnej prehliadky je 40 EUR/osobu - časť hradí zdravotná poisťovňa, ale výška úhrady je rozdielna podľa ZP. Každý hráč resp., každá hráčka dostane potvrdenie o absolvovanej ZP a príslušnosti ku klubu. Na základe tohto potvrdenia a potvrdenia o úhrade prehliadky, ZP preplatí časť nákladov každému rodičovi.

Presný termín pre prehliadky vám bude oznámený emailom alebo telefonicky.

Zdroj: https://www.ucps.sk/FAQ_prehliadky_sportovcov

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu