Veríme, že našu prácu s mládežou podporíte 2 % z dane za rok 2021. Ďakujeme vám!

03.02.2022

Milí rodičia a priatelia hádzanej,

obraciame sa na vás s prosbou o podporu práce s mládežou poukázaním 2% z dane za rok 2021 nášmu športovému klubu. Finančné prostriedky nám pomôžu pri neustálom skvalitňovaní tréningového procesu, pri účasti na turnajoch a zabezpečení potrebných tréningových pomôcok a vybavenia. Ďakujeme vám!

Dôležité termíny pre 2 % z dane:
  • do 31. marca 2022 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2 % z dane u zamestnancov:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

TLAČIVO si môžete stiahnuť tu:

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

15. IČO: 522782255

16. Obchodné meno (názov): SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, O. Z.

Pokyny na vypísanie tlačiva: XII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona (tzv. 2 % alebo 3 % z dane) 

Daňovník, ktorý sa rozhodol poukázať podiel zaplatenej dane, je povinný vyplniť XII. oddiel daňového priznania typu B a zároveň tento oddiel aj podpísať. Na riadku 151 sa uvádzajú 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane z riadku 124, minimálne však 3 eurá. Na riadku č. 152 sa uvádzajú údaje o prijímateľovi, ktoré daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane. 

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia zostávajú prázdne. V súlade so zmenou § 50 ods. 3 písm. d) zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1.1.2022, sa z povinne uvádzaných údajov vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie vypúšťa povinnosť uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa podielu zaplatenej dane. V nadväznosti na túto zmenu došlo k vypusteniu polí, v ktorých daňovník tieto údaje uvádzal. 

Ak fyzická osoba spĺňa podmienky na poukázanie 3 % z dane, vyznačí príslušné zaškrtávacie polek podanému daňovému priznaniu predloží ako prílohu kópiu písomného potvrdenia o vykonaní dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z. z. počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. 

V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov zaškrtnutím políčka v tomto oddiele, správca dane je povinný oznámiť prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to jeho meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu (§ 50 ods. 8 zákona).