Slovak Open Handball U12 bude opäť v Žiline!

07.03.2023

S radosťou vám všetkým dávame na známosť, že už v poradí štvrtýkrát sa stretnú mladí hádzanári a hádzanárky na veľkom celoslovenskom turnaji v hádzanej pod názvom SLOVAK OPEN HANDBALL U12.

Termín: 9. - 11. jún 2023

1. Vekové kategórie

SOH U12 je mládežnícky turnaj pre chlapcov a dievčatá v týchto vekových kategóriách:

A chlapci - narodení po 1. 1. 2010 (U12 M) 
B dievčatá - narodené po 1. 1. 2010 (U12 W)

V kategórii U10 odohráme Mini Open Handball

C chlapci - narodení po 1. 1. 2012 (U10 M)
D dievčatá - narodené po 1. 1. 2012 (U10 W)

V príslušných kategóriách môžu štartovať hráči a hráčky aj mladší. Štart starších hráčov pre jednotlivé kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší, ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú.
Každý hráč(-ka) môže v rámci jednej kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo.
Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.


2. Ihriská

Turnaj mladšieho žiactva sa hrá výhradne v krytých halách. Zabezpečené sú športové haly v Žiline:
- ŠH Rosinská cesta 4,
- Mestská športová hala,
- ŠH Námestie mladosti 1,
- ŠH v Predmieri,
- ŠH v Strečne. 
Mini hádzaná sa hrá na zmenšenom ihrisku s rozmermi 12 - 14 m široké, 20 m dlhé a to v telocvični UNIZA a na nových vonkajších ihriskách UNIZA. V prípade nepriaznivého počasia v náhradných priestoroch.


3. Pravidlá

Hrá sa podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. V obrannej fáze hry je povolené používať priestorové obranné systémy alebo osobnú obranu všetkých hráčov. TMK SZH a KM SZH zakazuje hrať počas turnaja kombinované obranné systémy 1+5, 2+4, t. j. zákaz osobného bránenia 1 alebo 2 hráčov. Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2-minútové vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia.

Mini hádzaná sa hrá podľa platných pravidiel v prílohe propozícií.


4. Lopty

A - chlapci, B - dievčatá hrajú s loptami veľkosti č. 1

V kategórii C, D sa hrá s gumenými loptami veľkosť č. 0

Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.


5. Zápasy a hrací systém

U12 - Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Zápasy mladších žiakov a žiačok sa budú hrať 2 x 15 minút s prestávkou 3 minúty na výmenu strán a 5 minút medzi zápasmi. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise.

U10 - Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Zápasy prípravky sa budú hrať 1 x 15 minút s prestávkou 5 minút na výmenu družstiev. Počet hráčov: 4 + 1 (4 hráči v poli + brankár). Na každý zápas je delegovaný jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 8 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne dvaja vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise. 


Systém turnaja U12:

4 základné skupiny po 6 tímov (24) - 5 zápasov v skupine na 1 tím, spolu 60 zápasov D + 60 CH = 120 zápasov

Play off: skupiny prví dvaja z A + prví dvaja z B, skupiny prví dvaja z C + prví dvaja z D - vzájomné zápasy so započítaním výsledku zo skupiny - spolu 4 zápasy x 2 = 8 zápasov

ten istý systém pre 3.a 4. v skupine a 5.a 6.v skupine: bez špecifikácie celkového umiestnenia

Spolu nadstavba: 24 zápasov D plus 24 zápasov CH = 48 zápasov

Semifinále 1. - 2. z oboch podskupín = 2 zápasy, to isté 3. a 4. = 2 zápasy

O 7. miesto = 1 zápas

O 5. miesto = 1 zápas

O 3. miesto porazení zo semifinále = 1 zápas

Finále víťazi zo semifinále = 1 zápas

Celkovo 182 zápasov


Systém turnaja U10:

- nutné, aby deti hrali na jednom mieste, bez presunov, kvôli ich veku. Taktiež je vhodné, aby ubytovanie a strava boli v blízkosti miesta turnaja.

Kapacita turnaja U10 - 1x15 min + 5 min prestávka medzi zápasmi = 20 min na jeden zápas

- na jedno ihrisko je to 78 zápasov

- pri dvoch ihriskách k dispozícii je celkový počet zápasov 156

- pri štyroch ihriskách je celkový počet zápasov 312

Organizátori podľa možností a počtu prihlásených tímov prispôsobia systém turnaja.

V tomto systéme potrebujeme 182 zápasov, teda 5 hál pre U12 - pre dostupnosť potrebná ich blízkosť v meste resp. zabezpečenie prepravy medzi halami. Pre U10 – rozsah turnaja môže byť upravený podľa prihlásených tímov. Odporúčané je mať k dispozícii 4 ihriská.

Organizátor zabezpečí online dostupnosť výsledkov pre tímy a divákov.


6. Overenie totožnosti

Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou. Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, CVČ, alebo iné, štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.


7. Súpiska

Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú zašle elektronicky v predpísanom formáte najneskôr v posledný deň prijímania prihlášok. Najneskôr v deň príchodu odovzdá podpísanú a opečiatkovanú súpisku pri registrácii. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia realizačného tímu.


8. Zdravotné zabezpečenie

Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať pri sebe stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.


9. Riadiaca komisia

Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.


10. Ceny

Ocenenie najlepších družstiev

Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár.

Ocenenie najlepších hráčov

Na základe výkonov v zápasoch vo finálovej skupine bude vybratý najlepší hráč(-ka) a brankár(-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Najlepší strelec/strelkyňa bude vyhodnotený/á na základe počtu strelených gólov za celý turnaj.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu