Darujte nám, prosím, 2% alebo 3% podielu zaplatenej dane za rok 2023

29.01.2024

Vážení rodičia, priatelia a fanúšikovia hádzanej v Žiline,

v tomto článku vám prinášame informácie k systému darovania podielu zaplatenej dane vo výške 2% alebo 3% nášmu klubu. Vopred vám ďakujeme za každé euro, ktorým podporíte športujúcu mládež v našom klube!

A. Ak ste zamestnancom, 

tak do 15. februára 2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Do 30. apríla 202doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinné prílohy k vyhláseniu:

1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3% zaplatenej dane. (žiadajte od klubu)

B. Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie,

Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

C. Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba,

Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 202(resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

D. Ako môžete darovať  3% z dane:

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3% z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu. Kto nám teda pomáhal pri organizácii Slovak Open Handball, pri súťažiach a turnajoch resp. iných dobrovoľníckych aktivitách klubu, tak mu veľmi radi vystavíme toto potvrdenie.


Údaje o klube, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 52278255
Obchodné meno (názov):

SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, O. Z.

jQuery Tlačítko na začiatok